ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับกลุ่มวิชา

การเรียนการสอน

ปริญญาตรี

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

บริการนักศึกษา

ติดตามข่าวสาร

หน่วยงานสหกิจศึกษา

ศิษย์สังวิท

ศิษย์เก่าและปัจจุบันสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นแรกถึงรุ่นล่าสุด