• พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
   วันที่ 1 กันยายน 2559
  • กิจกรรมรายงานสายรหัส และ กิจกรรมรับมดเข้ารัง
   วันที่ 13 สิงหาคม 2559
  • กิจกรรม Road Show เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ
   วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559
  • เชิญข้าร่วมค่าย Anthropology Summer Camp#1st
   วันที่ 22-25 มีนาคม 2559
  • มศว.งานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสัมพันธ์ ปี 2559
   วันที่ 29-31 มกราคม 2559
  • พิธีไหว้ครูสาขา
   วันที่ 3 กันยายน 2558
 • img b5b4357ff83c88b46e6b2b7ff49e8eb1

  การรับนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจ เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ อ่านเพิ่มเติม.

  สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจ เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ อ่านเพิ่มเติม.

 • What is Socant ?

  new pink   สังคมวิทยา (Sociology)

  เป็นศาสตร์ที่ศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ด้วยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ ศึกษารูปแบบกระบวนการและผลของการกระทำระหว่างกันของคนในสังคม ชุมชน องค์การ กลุ่มคน ไปจนถึงสถาบันสังคมแบบต่าง ๆ

  new pink  มานุษยวิทยา (Anthropology)

  ศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาทำความเข้าใจมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ โดยวิธีการศึกษาแบบองค์รวม รวมทั้งแสวงหาคำอธิบายต่อวิวัฒนาการตลอดจนความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์และวัฒนธรรม.

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

วิดีโอแนะนำสาขาวิชา

หน่วยงาานของเรา

 • 562938 272888069482143 699920441 n

  อาคารรัตนพิทยา

  ชั้น 7 โซน C คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Demo

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่