การบริการวิชาการ

โครงการเสริมสร้างทักษะของแรงงานอีสานก่อนย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ

อบรมแรงงาน01   อบรมแรงงาน03  อบรม6

"เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าสิบปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะของแรงงานอีสานก่อนการไปทำงานต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะที่เป็นแรงงาน เสริมสร้างให้แรงงานอีสานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในประเทศถิ่นปลายทาง การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยเมื่ออยู่ต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจกับแรงงานเพื่อป้องกันกระบวนการค้ามนุษย์ โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือหมู่บ้านที่มีแรงงานที่เคยไปทำงานในต่างประเทศมาแล้ว แรงงานที่กำลังทำงานในต่างประเทศ และแรงงานที่มีความสนใจและกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ"

"การดำเนินการของโครงการเสริมสร้างทักษะของแรงงานอีสานก่อนย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ ประกอบด้วย การชี้แจงความเข้าใจกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการดำเนินกิจกรรมโครงการ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มแรงงานที่เคยไปทำงานต่างประเทศและกลับมาแล้ว กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่น้องกำลังทำงานอยู่ต่างประเทศ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มแรงงานที่มีความสนใจหรือกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยในการประชุมกลุ่มย่อยจะมีวิทยากรดำเนินกระบวนการให้สมาชิกกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น และนำผลการประชุมกลุ่มย่อยเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มใหญ่หลังจากนั้นวิทยากรได้ตอบข้อคำถามและให้ความรู้เพิ่มเติมผลการดำเนินงาน"

 

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ค่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสู่ชุมชน ครั้งที่ 2)

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการ “ค่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสู่ชุมชน” ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ http://www.achaten-suisse.com/ 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  •       เพื่อให้นักศึกษาได้บริการวิชาการแก่ชุมชนและให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ภายใต้ต้นทุนทางชุมชนของตนเอง
  •       ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและทักษะการอ่านให้แก่ชุมชน
  •       เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในภาคสนามจริง
  •       เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในภาคสนามจริง
  •       เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในภาคสนามจริง

"คณะทำงาน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการซึ่งทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ และขั้นสรุปและประเมินผล โครงการดังกล่าวดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านวังนอง บ้านวังนอง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2556 มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีและอาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน นอกจากนี้มีชาวบ้าน เด็กนักเรียนประถมศึกษา ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ของหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการมากกว่า 120 คน การดำเนินงานจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ "

 

46 24
SOC-ANT KKU Volunteer Camp 2 Day2-1 SOC-ANT KKU Volunteer Camp 2 Day3-1
อบรม5 SOC-ANT KKU Volunteer Camp 2 Day2-2

การบริการวิชาการ

  •       เพื่อให้นักศึกษาได้บริการวิชาการแก่ชุมชนและให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ภายใต้ต้นทุนทางชุมชนของตนเอง
  •       เป็นการดำเนินการภายใต้กิจกรรม “นักวิจัยเยาวชน” ซึ่งเป็นการอบรมให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านวังนองสามารถทำวิจัยชุมชนของตนเองโดยวิธีง่าย ๆ ได้แก่ การศึกษาวิถีชีวิตความเป็นมาของหมู่บ้านเพื่อทำประวัติศาสตร์ชุมชนและปฏิทินประเพณีของชุมชน,   การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านเพื่อทำแผนที่เดินดิน, การศึกษาระบบเครือญาติเพื่อจัดทำแผนผังเครือญาติ, และการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีท้องถิ่น
  •       ทุกขั้นตอนมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กและเยาวชนของบ้านวังนองและนักศึกษารุ่นน้องที่ยังไม่เคยเรียนวิจัยและไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย คอยดูแลให้คำแนะนำตลอดทุกขั้นตอนของการศึกษา
  •       วันสุดท้ายตัวแทนของเด็กและเยาวชนในแต่ละกลุ่มต้องออกมานำเสนอผลของการศึกษาโดยมีชาวบ้าน ผู้บริหารโรงเรียน และผู้นำชุมชน เข้าฟังการนำเสนอด้วย

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  •       ในส่วนนี้มีกิจกรรมคือ การเข้าร่วมงานบายศรีสู่ขวัญที่จัดโดยชาวบ้าน และการแสดงพื้นบ้านของตัวแทนนักศึกษาและเยาวชนบ้านวังนอง รวมทั้งทอดผ้าป่าและฟังเทศน์ที่วัดประจำหมู่บ้าน นอกจากนี้แล้วการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยังทำผ่านกิจกรรมในส่วนของการบริการวิชาการด้วย คือ การศึกษาวิถีชีวิตความเป็นมาของหมู่บ้านเพื่อทำประวัติศาสตร์ชุมชนและปฏิทินประเพณีของชุมชน และการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีท้องถิ่น