สหกิจศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

                        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 4150495 สหกิจศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology Co-operative Education) จำนวน 9 หน่วยกิต

w4w5 w1w3w8w2

นอกจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรแล้ว นักศึกษาต้องทำรายงานสหกิจศึกษาหรือภาคนิพนธ์ที่อาจอยู่ในรูปของการวิจัย การจัดทำโครงการและการประเมินผลโครงการ การถอดบทเรียน หรือการสังเคราะห์องค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบและคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและพี่เลี้ยงที่หน่วยงานมอบหมายให้ดูแลนักศึกษา นอกจากนี้ หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาต้องนำเสนอผลการทำรายงานสหกิจศึกษาหรือภาคนิพนธ์ทั้งในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์

การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นการประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและพี่เลี้ยงที่หน่วยงานมอบหมายดูแลนักศึกษา กล่าวคือ

1) อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผลโดยพิจารณาจากการนิเทศนักศึกษา ความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานสหกิจศึกษาหรือภาคนิพนธ์ รวมทั้งคุณภาพของรายงานสหกิจศึกษาหรือภาคนิพนธ์ การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์

2) พี่เลี้ยงที่หน่วยงานมอบหมายให้ดูแลนักศึกษา ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สห-สถ-3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความมีทักษะและความสามารถในการทำงาน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติงานและความสนใจต่อผู้รับบริการ ความมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความประพฤติและบุคลิกภาพตัวอย่างองค์กรที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • สถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
 • สำนักวิจัยเอแบคโพลล์
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มูลนิธิกระจกเงา
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • บริษัทอินทัช รีเสริช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
 • กลุ่มงานอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น
 • สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุดรธานี
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดขอนแก่น
 • กองการต่างประเทศและกองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
 • มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพแรงงาน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา, คณะแพทยศาสตร์, กองกิจการนักศึกษา, กองบริหารงานวิจัย, กองการเจ้าหน้าที่, สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น