ติดต่อสอบถาม

Name Position Phone
ผศ. ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 0-4320-2861 ต่อ 2214
อ. ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง หัวหน้าสาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 087-492-1214
อ. ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

แผนที่สาขาวิชา