หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) ปร.ด. (สังคมวิทยา)

Doctor of Philosophy (Sociology) Ph.D.(Sociology)

 

[widgetkit

https://www.viagrasansordonnancefr.com/

id=64]

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ต้องการผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถในด้านวิธีวิทยาการแสวงหาความรู้และการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยกับประชาคมโลก และนำเสนอองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อใช้ เป็นฐานในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิผล และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ด้านทฤษฎีและวิธีวิทยาในสาขาวิชาสังคมวิทยาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในลักษณะเชื่อมโยงพลวัตของสังคมไทยกับประชาคมโลก
2. มีความสามารถในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางสังคมวิทยา ที่สามารถใช้เป็นฐาน ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ

ทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ

- ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์
- ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
- ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัน ณ ต่างประเทศ
- ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
- ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ
- ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตร และทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนจากหน่วยงาน ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง กลุ่มงานวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ความร่วมมือทางวิชาการ

- ความร่วมมือกับ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น และ Radbound University Nijmegen ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีความร่วมมือในด้านการร่วมวิจัย การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

กิจกรรมทางวิชาการ

- การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา - International Conference on Humanities and Social Khon Kaen University

รางวัลและผลงาน

- ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ รางวัลประกาศนียบัตร วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2555 จากวุฒิสภา

ศิษย์เก่าความภาคภูมิใจของหลักสูตร
- ผศ.ดร. สุนทร ปัญญะพงษ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
- อ.ดร. ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
- อ.ดร. ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
- อ.ดร. สังคม ศุภรัตนกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
- ดร. อนุกูล มโนชัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- ดร. ดร. ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล อ.พล จ.ขอนแก่น
- พันตำรวจโท ดร. พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ รองผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 1
- ดร. เสกสรร อรรควาไสย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย
- อ.ดร. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ผศ.ดร. สุภีร์ สมอนา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
- ดร. รัตนะ วรบัณฑิต ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
- ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ดร. โชติ ถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

 โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
  • ดุษฎีนิพนธ์
  • 9           หน่วยกิต

  • 6           หน่วยกิต

  • 48           หน่วยกิต


วิชาเฉพาะ (บังคับ) นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องเรียนรายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 6 รายวิชา คือ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 1 Advanced Social Research Methodology I ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 2 Advanced Social Research Methodology II สัมมนาทางสังคมวิทยา 1 Seminar in Sociology I สัมมนาทางสังคมวิทยา 2 Seminar in Sociology II สัมมนาทางสังคมวิทยา 3 Seminar in Sociology III

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต 2 รายวิชา คือ
ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย Contemporary Sociological Theories ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ Critical Social Theories

การจัดการศึกษาและการรับนักศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 - 5 ปี
จำนวนนักศึกษาที่รับสมัคร ปีละประมาณ 5 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราเหมาจ่าย 20,000 บาทต่อภาคการศึกษา
การจำหน่ายใบสมัครและกำหนดการรับสมัคร ภาคต้น ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ภาคปลาย กรกฎาคม - สิงหาคม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ 2. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลงานทางการวิจัยภายหลังสำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 2. 3. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และมีประสบการณ์ ในการทำวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีภายหลังสำเร็จการศึกษา และมีผลงานการวิจัยในสาขาวิชาสังคมศาสตร์มาแสดง 1 เรื่อง
รายละเอียดการสอบ 1) เค้าโครงการวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ตามแบบฟอร์มที่สาขาวิชาสังคมวิทยากำหนด 2) สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3) ต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ในวันสมัคร 1.1) ใบรับรองประสบการณ์การวิจัย จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา 1.2) สรุปสำระสำคัญของผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ตามแบบฟอร์มที่สาขาวิชาสังคมวิทยากำหนด
หลักฐานการสมัคร 1. สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบทางภาษา) 2. สอบสัมภาษณ์ และการเสนอเค้าโครงการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร 0-4320-2861 ต่อ 2214 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.