หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) ชื่อย่อ ศศ.ม. (สังคมวิทยา)

Master of Arts (Sociology) ชื่อย่อ M.A. (Sociology)

 

 • .โท_001
 • .โท_002
 • .โท_003
 • .โท_004
 • .โท_005
 • .โท_006
 • .โท_007
 • .โท_008
 • .โท_009

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยา มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมวิทยากับศาสตร์แขนงต่างๆ รวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองทั้งในสังคมไทยและในภูมิภาคอาเซียภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางสังคมวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย ประเด็นทางสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติงาน
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

ทุนสนับสนุนการศึกษา

-ทุนสนันสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
-ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศ
-ทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
-ทุนผู้ช่วยสอน (TA)
-ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) จากคณาจารย์ในหลักสูตร
-ทุนราชกีฑราสโมสร

อนาคตมหาบัณฑิต และความภูมิใจของหลักสูตร

1) มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ทำงานในองค์ต่างๆ ได้แก่
- งานการสอนและการวิจัย เช่น อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎต่างๆ มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนอื่นๆ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านการวิจัย
- งานภาครัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของหน่วงงานภาครัฐต่างๆ ธนาคาร บริษับเอกชน
- งานพัฒนาขององค์กรพัฒนาอกชน (NGOs)
2) มหาบัณฑิตของหลักสูตรได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ
- นางสาวปิยนุช พยัฆพงศ์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2550 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-นางสาวพัชนี เมืองศรี รับรางวัลนำเสนองานวิชาการดีเด่น ปี 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นางสาววณิชชา ณรงค์ชัย รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปี 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ

-งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ครั้งที่ 9 จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
-การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 4 จัดโดย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา
- รวมทั้งงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฯลฯ

 โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร - หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • หมวดวิชาเฉพาะ
 • หมวดวิชาเลือกเสรี

-           หน่วยกิต

                                  -  วิชาบังคับ

                                  -  วิชาเลือก

-           หน่วยกิต

-           หน่วยกิต

-           หน่วยกิต

 

  -           หน่วยกิต 


ระยะเวลาของหลักสูตร
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 3 -5 ปี โดยนักศึกษาต้องเรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต แบ่งเป็น วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วย และ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออยู่ระหว่างการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ในสาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ศึกษาวิชาโททางสังคมศาสตร์ 2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกิน 5 ปี และมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สามารถสมัครเรียนผ่านระบบโควต้า โดยได้โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

จำนวนนักศึกษาที่รับ และ กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรรับนักศึกษา ปีละ 10 คน รายละเอียดการสมัครเรียน ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://gs.kku.ac.th/home/index.php/admission.html