การบริหารสาขาวิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

อ. ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

อ. ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

อ. ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

ผศ. ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์

บุคลากรของเรา

ดษฎ อายวฒน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดุษฎี อายุวัฒน์

ปช.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการ

ปนปนทธ เผอกพนธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์

สค.ม. (อาชญวิทยาและงานยุติธรรม) มหาวิทยามหิดล

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการ

พรอมรนทร พรหมเกด

รองศาสตราจารย์

พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, ดร.

Ph.D. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการ

กรตพร จตะวรยะ

อาจารย์

กีรติพร จูตะวิริยะ, ดร.

Ph.D. (Comparative Culture and Area Studies), University of the Ryukyus, Japan

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการ

จกรพนธ-1

อาจารย์

จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, ดร.

Ph.D. (Anthropology), University of Toronto, Canada              

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการ

พชรนทร ลาภานนท

อาจารย์

พัชรินทร์ ลาภานันท์, ดร.

Ph.D. (Anthropology) VU University Amsterdam, Netherlands

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการ

รกชนก ชำนาญมาก

อาจารย์

รักชนก ชำนาญมาก, ดร.

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการ

สมใจ ศรหลา

อาจารย์

สมใจ ศรีหล้า

มน.ม. (มานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                              

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานสอนและผลงานวิชาการ

อาจารย์พิเศษ

มณมย

รองศาสตราจารย์ ดร.

รศ. ดร. มณีมัย ทองอยู่

สมศกด

รองศาสตราจารย์ ดร.

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

เยาวรกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ

วยทธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์